Kontakt

DZIELNICA.pragapld

Wydawca
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy

Redaktor naczelny
Andrzej Opala

03-841 Warszawa
ul. Grochowska 274
tel. +48 22 4435469
e-mail: [email protected]
www.pragapld.waw.pl

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.
Redakcja ma prawo do skrótów w tekstach i nie ma obowiązku ich drukowania.
Redaktor naczelny jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym (Rozdz. 5, Art. 31a Prawa prasowego).