Aktualności

Bezpieczeństwo w naszej dzielnicy

Podczas pierwszego spotkania nowo powołanej w Radzie Dzielnicy Komisji Bezpieczeństwa i Sportu, której przewodniczy w tej kadencji radna Katarzyna Bernadetta Olszewska, przedstawiciele policji i straży miejskiej przedstawili zebranym interesującą „Analizę stanu bezpieczeństwa w Dzielnicy Praga-Południe w 2018 roku”. Prezentujemy poniżej najważniejsze informacje zawarte w tym raporcie.
Powierzchnia naszej dzielnicy wynosi 22,4 km2, a liczba osób zameldowanych to ponad 178 tys. osób (dane na dzień 01.01.2018r.). Należy jednak pamiętać, że na terenie dzielnicy mieszka duża liczba osób, które pochodzą z innych dzielnic m.st. Warszawy, regionów kraju a nawet z zagranicy i nie są tutaj zameldowane. Dlatego liczba osób faktycznie zamieszkujących na Pradze-Południe może być znacząco większa. Tak jak w innych dzielnicach dynamicznie rozbudowują się tu osiedla mieszkaniowe Gocław, Grochów czy Kamionek.
Przestępstwa
Według danych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII w 2018 r. na terenie dzielnicy Praga-Południe stwierdzono ogółem 4748 przestępstw (4921 w 2017 r.). 1974 przestępstw dokonano w pięciu najbardziej uciążliwych społecznie kategoriach: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu i poprzez włamanie, rozboje i wymuszenia oraz bojki i pobicia. Trzeba zauważyć spadek ogólny przestępstw w każdej kategorii, gdyż w 2017 r. odnotowano ich ogółem 2292. Na terenie dzielnicy dokonano także 9335 wykroczeń pospolitych (rok wcześniej było ich 9924).
Najniższą dynamikę stwierdzono w kategorii „kradzież samochodu i poprzez włamanie” – 71% (o 89 skradzionych samochodów mniej niż w 2017r.) oraz „kradzież z włamaniem” – 84% (o 86 włamań mniej niż w 2017 r.). Do największej liczby zdarzeń doszło kolejno w miesiącach sierpień, wrzesień oraz grudzień, natomiast najmniej zdarzeń odnotowano kolejno w miesiącach styczeń, marzec oraz lipiec.
Podobnie jak w roku poprzednim spośród przestępstw w 5 kategoriach, na pierwszym miejscu znajduje się kradzież cudzej rzeczy. Przestępstwa te stanowią 62% wszystkich popełnionych na terenie Pragi-Południe. Duża część z nich jest generowana na terenie centrów handlowych (King Cross Praga, CH Promenada, CH Gocław), bazarów przy Rondzie Wiatraczna, Szembeka, terenów rekreacyjnych w rejonie plaż nad Wisłą (sezon letni) oraz w środkach komunikacji miejskiej na terenie całej Warszawy. Najwięcej kradzieży rzeczy odnotowano w miesiącach grudzień (157), sierpień (139), wrzesień (127).
Drugie miejsce pod względem liczby zdarzeń zajmują kradzieże z włamaniem. Do największej liczby zdarzeń doszło w miesiącach grudzień (61), sierpień (48), wrzesień (47).
W dalszym ciągu bardzo uciążliwym społecznie zjawiskiem są kradzieże samochodów. Liczba zgłoszeń w porównaniu do ubiegłego roku spadła, ale utrzymuje się na wysokim poziomie. W całym 2018 r. odnotowano ich 219. Ilość skradzionych pojazdów jest systematycznie ograniczana. W porównaniu do 2017 r. było ich o 89, a do 2016 r. o 152 mniej. Miejsca, gdzie dochodziło do tego typu przestępstw to najczęściej rejon osiedli mieszkaniowych o wysokiej zabudowie, gdzie parkingi samochodowe są niestrzeżone, w rejonie centrów handlowych (CH Promenada, King Cross Praga, CH Gocław) oraz parkingu na błoniach Stadionu PGE Narodowego. Miejsca te charakteryzują się łatwym dojazdem do głównych ciągów komunikacyjnych wychodzących z Warszawy. Najczęściej kradzione marki to auta producentów japońskich, m.in. toyota i honda.
Analiza wykroczeń
W 2018 r. odnotowano niewielką tendencję spadkową w ilości popełnionych wykroczeń. W czterech kategoriach: naruszenie porządku publicznego, uszkodzenie mienia, naruszenie ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz zaśmiecanie miejsc publicznych było ich mniej o 589 zdarzeń. Wzrosła, niestety, ilość naruszeń porządku – z 2923 w roku 2017 do 3047 w roku 2018. Znacznie zmalała za to liczba wydarzeń z uszkodzeniem mienia. W 2027 roku mieliśmy 157 takich wydarzeń, a rok później już tylko 46. Zmniejszyła się tez liczba wykroczeń w pozostałych kategoriach.
Realizacja służb ponadnormatywnych na terenie
dzielnicy Praga-Południe
W 2018 r. na terenie dzielnicy Praga-Południe służbę pełniło łącznie 580 umundurowanych, pieszych, dwuosobowych patroli ponadnormatywnych policji, finansowanych ze środków stanowiących dochody własne m.st. Warszawy.
W ramach tych służb na terenie dzielnicy dyslokowano patrole ponadnormatywne w miejsca wskazane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy w związku z realizacją programu „Bezpieczne osiedle”. Patrole ponadnormatywne wykorzystywane były w szczególności do przeciwdziałania zagrożeniom wskazywanym przez mieszkańców dzielnicy oraz do patrolowania miejsc najbardziej niebezpiecznych, wynikających z prowadzonych analiz. Ponadto poprzez oddziaływanie prewencyjne umundurowane piesze patrole miały znaczący wpływ na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
W rozmowach z lokalną społecznością, m.in. w czasie spotkań grup osiedlowych, bardzo często pojawiają się wnioski o dyslokację patroli umundurowanych, których obecność bezpośrednio wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa (bez względu na liczbę występujących zjawisk negatywnych w danych rejonach).
W wyniku działań funkcjonariuszy w 2018 r. m.in. : zatrzymano 9 sprawców przestępstw, wylegitymowano 2763 osób, pouczono 1605 osób oraz nałożono 483 mandaty karne.
Analiza zgłoszeń
Według danych statystycznych przekazanych ze Straży Miejskiej m.st. Warszawy w 2018 r. na terenie Pragi-Południe odnotowano 56 989 zdarzeń, to jest o 16 979 więcej niż w roku 2017 (40010 zdarzeń). Największy wzrost odnotowano w kategorii ruchu drogowego, gdzie ilość zdarzeń obsługiwanych przez Straż Miejską wzrosła aż o 15 407 interwencji (zwiększenie o 58,82%).
Ilość wybranych zdarzeń odnotowanych w roku 2018 przez Straż Miejską w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco: 155 dewastacji mienia, 2448 interwencji dotyczących zwierząt, zdarzenia komunalne i handel – 5445, ruch drogowy – 41601 zdarzeń, 3392 przypadków spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz 3948 zakłóceń porządku publicznego.
Analizując dane Straży Miejskiej m.st. Warszawy należy zauważyć, że 73% interwencji dotyczyła ruchu drogowego (w roku 2017 – 65%). Sumarycznie ilość tego typu zgłoszeń wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 15 tysięcy. Średnio w każdym dniu 2018 roku odnotowano 114 tego typu zgłoszeń. Większość tych wykroczeń popełniana jest przez kierowców parkujących samochody w miejscach niedozwolonych. Najwięcej zdarzeń w tej kategorii odnotowano w rejonie Uniwersamu Grochów (ul. Męcińska – 558 zdarzeń), Saskiej Kępie (Paryska 11/15 – 444, Wandy 15 – 373 i Niekłańska 9/11 – 350 zdarzeń ) oraz Gocławiu (Jana Nowaka-Jeziorańskiego na całej długości – 2078 zgłoszeń). W Straży Miejskiej m.st. Warszawy funkcjonują referaty ds. parkowania, których podstawowym zadaniem są działania związane z ograniczeniem tego zjawiska i egzekwowaniem obowiązujących przepisów.
Ogólna, corocznie zwiększająca się liczba interwencji podjętych na terenie Pragi-Południe wskazuje na skalę problemu, z jakimi mieszkańcy zgłaszają się do służb porządkowych.
Kolejnymi kategoriami, w których odnotowano większą ilość zdarzeń, są wykroczenia dotyczące spożywania alkoholu oraz zakłócenia ładu i porządku w miejscach publicznych. Ogólnie w obydwu kategoriach odnotowano o ponad 1600 tego typu zdarzeń więcej niż w 2017 r.
Główne miejsca zagrożone wykroczeniami porządkowymi pozostały niezmienne. Są to rejon placu Szembeka, Ronda Wiatraczna i Ronda Waszyngtona, rejon parku Polińskiego, rejon całodobowych placówek handlowych w ciągu ul. Grochowskiej i Targowej oraz teren Gocławia. Miejsca te charakteryzują się dużą ilością odwiedzających je osób w związku z usytuowaniem tam obiektów sportowych, węzłów komunikacyjnych, centrów handlowych czy też placówek oferujących całodobową sprzedaż alkoholu. Pomimo dyslokowania w te rejony zwiększonej ilości służb, liczba zdarzeń nie została ograniczona.
W 2018 r. odnotowano natomiast zmniejszenie ilości interwencji związanych z nielegalnym handlem i sprawami komunalnymi. W tej kategorii ujawniono przez Straż Miejską 5445 wykroczeń, co stanowi 10% ogółu interwencji (14% w 2017 r.).
Wskazane wykroczenia mają związek głównie z tzw. handlem ulicznym w miejscu do tego nieprzeznaczonym oraz występujące opóźnienia w sprzątaniu przez służby porządkowe nieczystości i odpadów wielkogabarytowych. Zmniejszona ilość interwencji w 2018 r. może być związana m.in. z uporządkowaniem handlu na bazarku przy Universamie Grochów po zakończeniu budowy nowego obiektu.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *