Aktualności

Praga-Południe obniża czynsze swoim najemcom

Gdy 14 grudnia 2017 roku Rada Warszawy uchwaliła kolejny wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2018-2022, pojawiły się m.in. możliwości obniżania stawek czynszu w mieszkaniach komunalnych. Program przekazał te kompetencje poszczególnym Radom Dzielnic oraz ich Zarządom. Wykorzystując je, 2 marca 2018 roku, na XLVI Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe, z inicjatywy radnych  Platformy Obywatelskiej  przyjęto  uchwałę, w praktyce obniżającą  o 10% stawki czynszu wszystkim najemcom lokali komunalnych należących do dzielnicy.

O wysokości stawki czynszu decyduje lokalizacja mieszkania w jednej z trzech stref: miejskiej, centralnej lub peryferyjnej. Przyjmując stawkę w strefie miejskiej za bazową, w strefie centralnej będzie ona wyższa o 10%, a w strefie peryferyjnej niższa o 10% od miejskiej. Dotychczas na Pradze-Południe mieliśmy do czynienia z wszystkimi trzema strefami. Najdroższa, centralna, obejmowała Saską Kępę i Gocław. Najtańsza, peryferyjna, znajdowała się m.in. na Koziej Górce oraz Dudziarskiej.  Strefą miejską objęty był cały Grochów. Po przeanalizowaniu stanu technicznego zasobu mieszkaniowego dzielnicy oraz, przede wszystkim, problemu doposażenia budynków w instalacje c.o. i c.c.w., jak również dostępu do środków komunikacji oraz placówek oświatowych, kulturalnych, medycznych, usługowo-handlowych  itp., radni postanowili wykorzystać możliwości zawarte we wspomnianym Programie i podjąć działania, mające na celu obniżenie stawek czynszu w mieszkaniach komunalnych w dzielnicy. Mimo iż radni PiS zareagowali widocznym niezadowoleniem, bo poczuli się nieco zaskoczeni propozycją adwersarzy, to inicjatywa radnych PO uzyskała akceptację wszystkich radnych obecnych na sesji. Przyjęcie uchwały skutkuje tym, że będziemy mieli na Pradze-Południe tylko dwie strefy: miejską i peryferyjną. Miejska obejmie Saską Kępę i Gocław, co automatycznie spowoduje obniżenie stawki czynszu na tym obszarze o 10%. Pozostały obszar dzielnicy przydzielony zostanie do strefy peryferyjnej, co także spowoduje obniżenie stawki czynszu o 10% zdecydowanej większości najemcom lokali komunalnych. Przyjęcie tej uchwały przez Radę Dzielnicy z pewnością spotka się z pozytywnym odzewem wśród lokatorów mieszkań komunalnych. Choć, jak każda tego typu operacja, wdrożenie projektu będzie skutkowało zmniejszeniem o ok. 10% kwoty pieniędzy  uzyskiwanych z czynszu za mieszkania komunalne.

 

 

UCHWAŁA NR 242/XLVI/2018

RADY DZIELNICY PRAGA -POŁUDNIE

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 2 marca 2018 r.

 

w sprawie określenia granic terytorialnych stref podziału Dzielnicy
Praga-Południe m. st. Warszawy zgodnie z § 3 ust. 2 Załącznika Nr 2
do Uchwały Nr LIX/1535/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m. st. Warszawy na lata 2018-2022 – zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

 

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 21, § 24 pkt 1 Statutu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 420 i 14794 oraz z 2017r. poz. 12429) oraz § 3 ust. 2 Zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszów stanowiących załącznik nr 2 do Uchwały nr LIX/1535/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawyz dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 12422) Rada Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy uchwala, co następuje:

 • 1.1.Określa się dwie strefy stanowiące podstawę naliczania stawek czynszu
  w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy poprzez podzielenie obszaru Dzielnicy na strefę miejską i peryferyjną.
 1. Strefę miejską określa się jako obszar Dzielnicy, znajdujący się w granicach:

od wysokości mostu J. Poniatowskiego, nurtem rzeki Wisły tj. po granicy Dzielnicy
do torów kolei średnicowej, wzdłuż torów kolei średnicowej tj. po granicy Dzielnicy do ul. Targowej, dalej południową stroną ul. Targowej do ul. Grochowskiej, południową stroną ul. Grochowskiej do ul. Terespolskiej, następnie osią
ul. Terespolskiej do ul. St. Augusta, osią ul. St. Augusta do ul. Kinowej, osią
ul. Kinowej do Al. Stanów Zjednoczonych, dalej osią ul. Ostrobramskiej
do ul. Zamienieckiej, osią ul. Zamienieckiej do ul. Łukowskiej, osią ul. Łukowskiej
do ul. Tarnowieckiej, dalej osią ul. Tarnowieckiej do ul. Grochowskiej, dalej osią
ul. Grochowskiej i osią ul. Płowieckiej do Ronda I. Mościckiego leżącego na przecięciu ul. Płowieckiej, ul. Marsa i Al. gen. Wieniawy-Długoszewskiego (Trasa Siekierkowska), dalej granicą Dzielnicy biegnącą wzdłuż Kanału Nowa Ulga do przecięcia z ul. Wał Miedzeszyński, dalej nurtem rzeki Wisły do przecięcia z mostem Łazienkowskim i dalej nurtem rzeki Wisły do mostu J. Poniatowskiego tj. do punktu wyjścia.

 1. Strefę peryferyjną określa się jako obszar Dzielnicy, znajdujący się w granicach:

od przecięcia zachodniej strony Dzielnicy przebiegającej wzdłuż torów kolei średnicowej z północną stroną ul. Targowej, dalej granicą Dzielnicy do południowej strony ul. Torowej, południową stroną  ul. Torowej do południowo-wschodniej strony ul. Marsa, południowo-wschodnią stroną ul. Marsa do Ronda I. Mościckiego, dalej do przecięcia ul. Płowieckiej z Rondem I. Mościckiego, osią ul. Płowieckiej, dalej osią
ul. Grochowskiej do  ul. Tarnowieckiej, osią ul. Tarnowieckiej do ul. Łukowskiej, osią ul. Łukowskiej do ul. Zamienieckiej, dalej osią ul. Zamienieckiej do
ul. Ostrobramskiej, osią ul. Ostrobramskiej do przecięcia z Al. Stanów Zjednoczonych, dalej osią ul. Kinowej do ul. St. Augusta, ul. St.Augusta do
ul. Terespolskiej, osią ul. Terespolskiej do ul. Grochowskiej, dalej w kierunku zachodnim północną stroną ul. Grochowskiej do ul. Targowej, północną stroną
ul. Targowej do torów kolei średnicowej, dalej do granicy Dzielnicy tj. do punktu wyjścia.

 • 2. Traci moc Uchwała Nr 406/XXXV/2013 Rady Dzielnicy Praga-Południe
  m. st. Warszawy z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie określenia granic terytorialnych stref podziału Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy zgodnie z § 3 ust. 2 Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/1303/2012 Rady m. st. Warszawy
  z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2013-2017 – zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu
 • 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Praga-Południe
  m. st. Warszawy.
 • 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *