Publicystyka

Pracowita codzienność urzędu

Rok 2017 za nami

Praca Urzędu Dzielnicy Praga-Południe postrzegana jest głównie przez pryzmat osobistych kontaktów mieszkańców z urzędnikami. Nie da się ukryć, że nasza praca nie wszystkich zadowala. Czasami jest to spowodowane przepisami, których musimy przestrzegać, czasem jest to nieporozumienie na linii petent – urzędnik, kiedy indziej „zły dzień” lub po prostu taki a nie inny charakter ludzi. Postanowiliśmy zatem pokazać Państwu, czym w ciągu minionego 2017 roku zajmowały się Wydziały naszego urzędu. Może to spowoduje, że krytycy spojrzą przychylniejszym okiem na naszą pracę.
Wydział Obsługi Mieszkańców
W roku 2017 obsłużyliśmy ok. 418 000 interesantów. To tak, jakby odwiedzili nas wszyscy mieszkańcy Szczecina.
Przez kancelarię naszego urzędu przewinęło się 206 000 sztuk korespondencji przychodzącej i wychodzącej. To blisko 206 pocztowych worków o masie słonia afrykańskiego (5200 kg)!
W systemie powiadomień Warszawa 19115 przyjęliśmy do realizacji ok. 3100 próśb i interwencji.
Terenowy Punkt Paszportowy w naszym urzędzie wydał 15 430 paszportów! To największa liczba od momentu utworzenia punktu w 2008 r.
Wydział Oświaty
i Wychowania
Jesteśmy Dzielnicą, która przygotowała najwięcej miejsc dla przedszkolaków w Warszawie! Tylko w minionym roku utworzono dodatkowo 601 nowych miejsc, a obecnie dysponujemy ogółem 5530 miejscami. Na terenie dzielnicy funkcjonuje 37 publicznych przedszkoli.
Od 1 września 2017 r. na Pradze-Południe działa 18 szkół podstawowych, w tym 4 powstałe w wyniku przekształcenia gimnazjów (G18, G20, G22, G27). Uczy się w nich ogółem 11 480 uczniów.
Na terenie dzielnicy funkcjonuje 11 publicznych liceów ogólnokształcących. W bieżącym roku szkolnym uczęszcza do nich łącznie ok. 3300 uczniów.
Średnia zdawalność egzaminu maturalnego w publicznych szkołach na terenie dzielnicy wyniosła w 2017 r. 90,57% (na 1231 uczniów egzamin zdało 1115). Praga-Południe może poszczycić się szkołami, które w 2017 r. miały stuprocentową zdawalność matur: IV LO im. Adama Mickiewicza oraz XXXV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa. Bardzo wysokie wyniki osiągnęły też XIX LO im. Powstańców Warszawy – 97,79%, XCIX LO im. Zbigniewa Herberta – 97,52% oraz XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego – 91,45%.
W rankingu szkół ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 najwyżej uplasowało się XIX LO im. Powstańców Warszawy – 28. miejsce w Warszawie i 116. w Polsce.
Biuro Edukacji m.st. Warszawy wyraziło zgodę na rozpoczęcie starań XXXV LO im. Bolesława Prusa o przystąpienie do programu matury międzynarodowej International Baccalaureate (IB).
W sześciu publicznych ponadgimnazjalnych zespołach szkół zawodowych funkcjonuje 6 techników, 3 branżowe szkoły I stopnia oraz 2 szkoły policealne. We wrześniu 2017 r. do 87 oddziałów funkcjonujących w szkołach zawodowych uczęszczało ogółem 2023 uczniów.
Dziewięciu uczniów szkół zawodowych zostało laureatami olimpiad i konkursów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym. W rankingu techników PERSPEKTYWY 2017 Technikum nr 27 im. prof. J. Zawadzkiego (ZS 21) zajęło 9. miejsce w Warszawie i 29. miejsce w województwie mazowieckim.
W 2017 r. awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskało w naszej dzielnicy 69 pedagogów.
61 uczniów otrzymało zasiłki szkolne na łączną kwotę 35 900 zł. 775 uczniom przyznano stypendia szkolne (na kwotę 1 548 198 zł). 63 uczniów otrzymało wyprawkę szkolną (27 485 zł).
Zorganizowaliśmy lub dofinansowywaliśmy dowóz dla 154 dzieci niepełnosprawnych.
W 2017 r. na terenie naszej dzielnicy funkcjonowały 53 placówki niepubliczne. Kształci się w nich 3728 osób. Placówki te dotowane są z budżetu dzielnicy, a w 2017 r. na wypłaty dotacji wydatkowano łącznie 22 411 033,76 zł.
Wydział Infrastruktury
W roku 2017 wydział ten wykonał ponad 180 zadań inwestycyjnych i remontowych. Najważniejsze z nich to przebudowa ulic o łącznej długości 2942 m. Rozpoczęto przebudowę ulicy Kobielskiej oraz wykonano nakładkę asfaltową ulicy Irlandzkiej. Wykonano też projekty budowy ulic: Peszteńskiej, Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej oraz Dęblińskiej. W minionym roku wyremontowano 9021 m2 chodników.
Przebudowano oświetlenie ulicy Boremlowskiej i zmodernizowano instalację oświetleniową boiska w MOS nr 2 „Drukarz”.
Wybudowano żłobek przy ul. Nowaka Jeziorańskiego (o tej inwestycji piszemy na str. 5).
W 19 obiektach oświatowych wykonano adaptacje pomieszczeń w celu utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych. Wykonano termomodernizacje sześciu budynków szkolnych. Zmodernizowano place zabaw w przedszkolach nr 411 i 227 oraz w Szkole Podstawowej nr 312. Wybudowano nowe place zabaw dla nowo powstających szkół podstawowych. Przebudowano boiska sportowe przy SP 312 i 375 oraz Zespole Szkół nr 37 i Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej. Rozpoczęto projektowanie hal sportowych przy SP nr 279 oraz SP nr 60. W 2017 r. rozpoczęto budowę boiska rekreacyjnego dla MOS nr 2 KS „Drukarz”. Wybudowano siłownię plenerową na terenie ROD „Waszyngtona”.
Rozpoczęto projektowanie modernizacji muszli koncertowej w parku Skaryszewskim oraz budowy Centrum Kulturalno-Edukacyjnego na Gocławiu.
W ramach budżetu partycypacyjnego zrealizowano 26 projektów. M.in. wybudowano 158 miejsc parkingowych, trzy siłownie plenerowe, dwa place do ćwiczeń kalistenicznych, street workout na skwerze przy ul. Majdańskiej i przy ul. Łukowskiej, dwa place zabaw. Ponadto zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego wyremontowano 1358 m2 chodników.
Wydział Spraw
Społecznych i Zdrowia
223 nowe rodziny otrzymały w roku 2017 Kartę Dużej Rodziny. Rozpatrzono 11560 wniosków o świadczenie wychowawcze. Przyznano 5991 osobom świadczenie rodzinne, a 1317 korzysta z funduszu alimentacyjnego.
Od 2017 r wydział przejął obsługę Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego (DKDS), regulującej współpracę z organizacjami pozarządowymi (NGO). Wydział zorganizował szkolenia dotyczące rozliczania dotacji i pisania ofert na konkursy otwarte dla organizacji pozarządowych, ponadto odbyło się szkolenie „NGO i biznes – wzajemna synergia” oraz „Księgowość organizacji pozarządowej z uwzględnieniem dotacji”.
We współpracy z Wydziałem Oświaty, Wydziałem Kultury, CAL, SWPS, szkołami i organizacjami pozarządowymi wydział zorganizował w siedzibie Uniwersytetu SWPS V Dzielnicowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.
Dzielnica prowadzi we współpracy z NGO dwa Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób z chorobami psychicznymi i dysfunkcjami intelektualnymi.
W grudniu odbyło się coroczne spotkanie z Mikołajem dla 200 dzieci z terenu dzielnicy uczestniczących w całorocznych programach profilaktycznych. Dodatkowo ze środków WSZ sfinansowano 69 programów w placówkach oświatowych i dotowano 36 programów realizowanych przez NGO.
12 grudnia 2017 r. odbyło się posumowanie realizacji kampanii społecznej „Powstrzymać pijanego kierowcę”, realizowanego w ramach Dzielnicowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W trakcie spotkania przedstawiono ideę kampanii oraz wyniki badań unikatowego przedsięwzięcia w skali ogólnopolskiej, jakim był „tajemniczy klient – pijany kierowca”, zrealizowanych na terenie naszej dzielnicy. Odbyło się również wręczenie specjalnych podziękowań właścicielom i menedżerom placówek, w których sprzedawcy odmówili sprzedaży alkoholu „pijanym kierowcom” oraz nieletnim. We wspomnianym wyżej badaniu, jako tzw. „pijany kierowca” uczestniczyła odpowiednio przeszkolona osoba mająca doświadczenie sceniczne. Następnie, wiarygodnie wcielając się w rolę osoby nietrzeźwej, usiłowała dokonać zakupu alkoholu na terenie dzielnicy. „Pijany” aktor dodatkowo trzymał w ręce kluczyki do samochodu, dając wyraźny sygnał sprzedawcy, że zamierza w takim stanie prowadzić samochód. Niestety, zdecydowana większość sprzedawców w ogóle nie zwróciła uwagi na nietrzeźwość klientów i bez zastanowienia sprzedała im alkohol. Dlatego też prowadzący badanie edukowali ich, przypominając, że nietrzeźwy to bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia każdego z nas.
Wydział
Budżetowo-Księgowy
W celu jak najlepszego wykonania planu dochodów wysłano 26 922 upomnienia, wystawiono 2602 tytuły wykonawcze oraz 2786 spraw skierowano na drogę egzekucji sądowej. Wpływy z podatków i opłat zwiększyliśmy o kwotę 6 747 434 zł.
W 2017 r. wystawiono ogółem ponad 83 500 decyzji wymiarowych, a w ramach uszczelniania bazy podatkowej osób fizycznych wysłano do podatników 37 619 wezwań i postanowień. W efekcie tych działań wystawiono dodatkowo ponad 3000 decyzji wymiarowych za lata 2012-2016.
Ponadto przygotowano 120 uchwał w sprawie zmian w budżecie, wykonano ponad 104 tys. przelewów bankowych i zaksięgowano ponad 30 tys. dokumentów finansowych!
Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Do Zespołu wpłynęło w ubiegłym roku 4607 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zespół współorganizował dzielnicową edycję Warszawskich Dni Recyklingu 2017, która odbyła się 13 maja na parkingu Urzędu Dzielnicy, oraz brał w nich czynny udział. Wydarzenie, które promuje postawy i zachowania ekologiczne, umożliwiając wymianę odpadów na sadzonki roślin, krzewów i ziół, co roku gromadzi mnóstwo chętnych.
W związku z nowymi zasadami selektywnej zbiorki odpadów komunalnych odbyły się konsultacje społeczne organizowane przez Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy.
Wydział
Zasobów Lokalowych
W roku 2017 r. mieszkańcy dzielnicy złożyli 2656 wniosków o dodatek mieszkaniowy, 1939 wniosków o dodatek energetyczny oraz 658 wniosków o obniżkę czynszu. Dzielnica przyznała dodatki mieszkaniowe na kwotę 3 865 668,81 zł, dodatki energetyczne na kwotę 162 953, 84 zł oraz ulgi w wysokości czynszu na łączną kwotę 982 741,80 zł.
W 2017 r. 297 rodzin z naszej dzielnicy otrzymało lokale z zasobów mieszkaniowych miasta, w tym 108 lokali socjalnych. Duże zainteresowanie lokalnej społeczności wzbudziła rewitalizacja Kamionka, która obejmuje m.in. gruntowny remont 10 kamienic i budynków. W tym celu zorganizowano cykl spotkań z ich mieszkańcami, na których poinformowani zostali o możliwych formach wsparcia. Osoby, które złożyły odpowiednie wnioski, otrzymały nowe mieszkania. Łącznie zapewnionych zostało blisko 90 innych lokali mieszkalnych o lepszym standardzie i w dogodnych lokalizacjach.
Udzielono pomocy lokatorom zamieszkałym w budynkach zwróconych spadkobiercom właścicieli. Zmiana przepisów regulujących powyższą kwestię pozwoliła na udzielenie szerszej ochrony tzw. najemcom wrażliwym, a więc tym, którzy pozostają w wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej lub majątkowej. 30 rodzin z budynków zwróconych spadkobiercom właścicieli otrzymało lokale z zasobów miasta.
Zbliża się ku końcowi „wygaszenie” funkcji mieszkalnej osiedla Dudziarska. Powyższe przedsięwzięcie było uzasadnione w szczególności przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu mieszkańców osiedla. Realizując powyższy cel, Urząd Dzielnicy przyznał blisko 100 wnioskodawcom inne, pełnowartościowe lokale, wielkością odpowiadające strukturze ich gospodarstw domowych, także w nowych inwestycjach.
Wydział Organizacyjny
Poza bieżącą pracą (m.in. organizacja sesji Rady Dzielnicy) w roku 2017 wydział prowadził działania związane z realizacją trzech projektów finansowanych ze środków unijnych.
Projekt partnerski „Szkoła Równych Szans – VII Edycja”, umożliwił realizację dodatkowych zajęć wyrównujących i rozwijających w ośmiu szkołach na terenie dzielnicy. W ramach projektu, poza zajęciami merytorycznymi, szkoły zostały doposażone w materiały dydaktyczne, m.in. w komputery, mikroskopy i tablety. Wartość doposażenia wyniosła ok. 50 tys. zł.
W ramach projektu partnerskiego „Inwestycja w przyszłość” w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej odbywają się m.in. dodatkowe zajęcia zawodowe, a uczniowie biorą udział w stażach zawodowych. Szkoła zostanie również doposażona w specjalistyczny sprzęt gastronomiczny.
W ramach projektu miasta stołecznego Warszawy „Rewitalizacja wspólna sprawa” prowadzone są działania związane z utworzeniem dwóch centrów lokalnych na obszarze rewitalizowanym: przy ul. Lubelskiej 30/32 oraz na terenie bazarku Rogatka. Dodatkowo organizowane były cyklicznie spotkania zespołu ds. Zachowania Dziedzictwa i Rozwoju Rzemiosła, w tym jedno spotkanie z rzemieślnikami. W ramach rewitalizacji Kamionka ukończono także przebudowę ulicy Frycza-Modrzewskiego.
Wydział Kultury,
Promocji i Sportu
Przypomnijmy tylko najważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe roku 2017.
Tętnił życiem pl. Szembeka, gdzie w kwietniu odbyło się spotkanie wielkanocne mieszkańców i władz dzielnicy, na początku września odbył się tradycyjny koncert „Zakazane piosenki”, potem pokaz filmu z okazji rocznicy napaści Sowietów na Polskę w 1939 r., a w grudniu odbyły się mikołajki i jarmark bożonarodzeniowy, zwieńczony wspólnym kolędowaniem, opłatkiem z burmistrzem i jego zastępcami, roz-
świetleniem dzielnicowej choinki i specjalnym koncertem z okazji Bożego Narodzenia.
W maju, odbyło się nad Balatonem PRAGnienie CzytaniA, potem wspólnie bawiliśmy się na imprezie z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanej na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych. W maju odbyła się XII edycja Święta Saskiej Kępy i zorganizowaliśmy Festiwal Fredrowski „Mocium Panie”, a w czerwcu nastąpiło otwarcie Zaułka Żabczyńskich. Dzień Dobrego Sąsiedztwa na Pradze Południe obchodziliśmy w formie pikniku na ul. Wiatracznej/Chrzanowskiego oraz podczas Dnia Sąsiada na ul. Skaryszewskiej. CPK zorganizował doroczne Spotkania ceramiczne. W lipcu park Skaryszewski powitał gości Święta Francji, podczas którego miał miejsce finał V edycji Konkursu Piosenki Francuskiej. Podczas wakacji mieszkańcy mogli oglądać filmy w plenerze na terenie parku Polińskiego i w muszli koncertowej parku Skaryszewskiego.
Sportowy rok zaczęliśmy w styczniu Biegiem Noworocznym i XII Biegiem Wedla. Potem był wrześniowy nocny BMW Półmaraton Praski i listopadowy Bieg Olszynki Grochowskiej.
Rok zamknęliśmy m.in. odsłonięciem tablicy Zygmunta Kęstowicza oraz Choinkami Sąsiedzkimi w Promie Kultury Saska Kępa, na skwerze przy Lubelskiej 30/32, w parku nad Balatonem oraz na Skwerze Seniora (nadanie nazwy nastąpi w roku 2018) przy ul. Paca.
Wydział
Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska nasadził w pasach drogowych 151 drzew i 1302 krzewy. Wypielęgnował 854 drzew, wykonując cięcia pielęgnacyjne i techniczne. W parkach posadzono 43 drzewa. Na rabatach posadzono kwiaty, odpowiednio wiosenne, letnie i jesienne.
Wydział Ochrony Środowiska zrealizował także projekty z budżetu partycypacyjnego. W ramach projektu „Ratujmy drzewa Saskiej Kępy” poddano procesowi napowietrzania i mikoryzacji 107 drzew (jesiony przy ul. Walecznych i Obrońców). Mikoryzacja zwiększy powierzchnię chłonną korzeni, co pozwala na lepsze odżywienie drzew i wykorzystanie przez nie wody. Napowietrzenie podłoża pozwala na lepszy wzrost korzeni. W koronach 17 drzew założono wiązania elastyczne, chroniące drzewa przed wpływem wiatru i zabezpieczające przed wyłamywaniem się ich konarów. Odbyły się dwa spotkania mieszkańców z arborystą, a ich tematem była pielęgnacja drzew.
Zgodnie z życzeniem mieszkańców rozstawiono 19 domków dla kotów wolno żyjących.
Ponadto wydział zakupił i rozstawił 55 nowych koszy ulicznych na terenie dzielnicy. Obecnie WOŚ opróżnia 254 kosze usytuowane w pasach drogowych dróg gminnych oraz 578 koszy w parkach i na skwerach.
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
i Nadzoru Właścicielskiego
31 października 2017 r. dzielnica nabyła od SM „Orlik-Jantar” na Gocławiu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Meissnera 8B, gdzie znajduje się przedszkole nr 384.
M.st. Warszawa skorzystało z prawa pierwokupu roszczeń dotyczących nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Grochowskiej 230A. W związku z rewitalizacją rejonu Kamionka m.st. Warszawa skorzystało z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kamionkowskiej. Dzielnica planuje wykorzystanie nieruchomości na cele społeczne – Centrum Lokalne.
Inwestor budujący budynek przy ul. Zwycięzców 63 wystąpił o dzierżawę terenu stanowiącego własność m.st. Warszawy celem położenia odwodnienia wykopu (rury), umożliwiającego zrzut wody do Kanałku Gocławskiego. Pomimo braku zgody inwestor położył urządzenia i rozpoczął zrzut wody. W wyniku działań dzielnicy doprowadzono do zakończenia zrzutu wody, a inwestor wypłacił odszkodowanie.
Wydział Działalności
Gospodarczej i Zezwoleń
Przyjęto od przedsiębiorców i zrealizowano 13 035 wniosków z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ok. 700 przedsiębiorców skorzystało z nowej możliwości złożenia wniosków ZUS na stanowiskach CEIDG bez konieczności dodatkowej wizyty w ZUS.
Wydział Prawny
Poza sprawami bieżącymi Wydział Prawny dzielnicy Praga-Południe w ścisłej współpracy z Biurem Prawnym Urzędu m.st. Warszawy prowadził działania mające na celu korzystne uregulowanie kwestii obiektów sportowych (stadionu), będących w chwili obecnej we władaniu KS Orzeł.
Odbyło się już wiele procesów, dotyczących m.in. zasiedzenia wyżej wymienionej nieruchomości, o przekazanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, kwestii spornych dotyczących nakładów na przedmiotową nieruchomość oraz z powództwa m.st Warszawa o wydanie nieruchomości. Na szczęście postępowania powoli zmierzają ku prawomocnemu i ostatecznemu uregulowaniu przez sąd. Należy jednocześnie dodać, iż wniosek o zasiedzenie omawianej nieruchomości przez KS Orzeł został już prawomocnie oddalony.

(opr. red., we współpracy z Wydziałami)

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *