Aktualności

Sprawozdanie z pracy Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

W naszej dzielnicy mieszka około 50 tys. seniorów, co stanowi około 28% ogólnej liczby mieszkańców. Z myślą o nich powstała Rada Seniorów, powołana przez Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe w dniu 27 stycznia 2016 r. Rada przyjęła zasadę, że służyć będzie w jednakowej mierze każdemu seniorowi, bez oglądania się na sympatie polityczne. Prezentujemy Państwu raport z półtorarocznej działalności Rady przygotowany przez jej szefa, p. Stanisława Trzmiela.

W okresie od powołania opracowaliśmy dokumentację Rady Seniorów, według której działamy, oraz zrealizowaliśmy i planujemy kilka tematów ważnych dla seniorów, a mianowicie:
Na wniosek Rady Seniorów, Zarząd Dzielnicy i Rada Dzielnicy rozpoczęły procedurę, zmierzającą do nadania skwerowi przy ul. Paca nazwy „Skwer Seniora”. Na ul. Paca znajduje się kilka organizacji zajmujących się sprawami seniorów. Skwerek to miejsce wypoczynku i relaksu dla okolicznych seniorów.
Miejsca Przyjazne Seniorom. W konkursie zgłoszono 45 wniosków. Ostatecznie Kapituła przyznała 19 tytułów. Na wniosek Rady Seniorów Kapituła przyznała w naszej dzielnicy trzy certyfikaty: dla Centrum Promocji Kultury, Biblioteki Publicznej Z.J. Rumla i Centrum Społecznego Paca 40.
Uruchomiliśmy akcję „koperta życia”, dotyczącą informacji seniorów na temat ich zdrowia.
Likwidacja barier architektonicznych – przypominamy o problemach osób starszych i niepełnosprawnych, mieszkających w starych zasobach mieszkaniowych, i uczymy, jak likwidować owe bariery.
Rada Seniorów zorganizuje w dniu 23 września 2017 r. „Prasko-Południowe Senioralia”. Będzie to duża impreza międzypokoleniowa w parku Polińskiego. Do ważniejszych punków programu należą konkurs tańca (z nagrodami) i prezentowanie swoich osiągnięć przez organizacje pozarządowe.

Obecnie Rada Seniorów spotyka się z seniorami w ich miejscu zamieszkania lub przebywania, m.in. w Domach Opieki Społecznej, Klubach Seniora oraz Dziennych Domach Opieki Społecznej. Rozmowy z seniorami w tych miejscach tworzą ważny kapitał naszej wiedzy o ich codziennym życiu, kłopotach i zdrowiu. Daje to nam sygnał, jak mamy ich wspierać i wspólnie rozwiązywać ich problemy.

24 kwietnia 2017 r. przedstawiciele Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe uczestniczyli w sejmie w konferencji „Rola samorządów w kształtowaniu polityki senioralnej”. Szczególnie interesowały nas dwa tematy:
Problemy w funkcjonowania Warszawskich Rad Seniorów,
Waloryzacja rent i emerytur.

Ad. a. Problemy funkcjonowania rad.
Od czasu powołania Warszawskich Rad Seniorów wiele problemów komplikuje ich prawidłowe funkcjonowanie. M.in. wciąż brak jest umocowania prawnego do realizacji zadań. Ponadto zwrócono uwagę na następujące problemy:
Brak ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w czasie wykonywania czynności członka.
W czasie sprawowania funkcji społecznej, musimy dokonywać rozliczania kosztów podróży służbowych, diet i kosztów szkoleń tak jak pracownicy samorządowi.
Brak narzędzi do wykonywania zadań uchwalanych przez rady seniorów.
Naprawa wymienionych niedogodności może nastąpić po nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Wydatki na ww. zadania powinny być realizowane poprzez zapisy w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy.

Ad. b. Waloryzacja rent i emerytur.
Dotychczasowa waloryzacja rent i emerytur odbywa się na podstawie dwóch wskaźników  z roku poprzedniego, tj.
– inflacji,
– 20% realnego wzrostu płac.
Powyższy sposób waloryzacji rent i emerytur zakończył swój żywot ze względu na deflację, związaną z utrzymywaniem się niskich cen na rynkach surowcowych.
Ze względu na przewidywany szybki wzrost płac w nadchodzących latach, należy naszym zdaniem waloryzować renty i emerytury na podstawie wzrostu płac.
Na podstawie danych GUS:
Realny wzrost płac w 2015 r. wynosił 4,2%
Średnia emerytura wynosiła około 2 096 zł.
Wyliczona waloryzacja wynosi: 4,2% x 2 096 zł = 88 zł.
Wyliczoną kwotę waloryzacji w wysokości 88 zł otrzymaliby wszyscy uprawnieni – niezależnie od wysokości podstawy do waloryzowania.
Reasumując, waloryzacja ma za zadanie utrzymywanie niezmienionej realnej wartości świadczenia.
Zaproponowany system waloryzacji rent i emerytur jest według nas sprawiedliwy, ponieważ nie różnicuje otrzymanych świadczeń ze względu na podstawę waloryzowania. Waloryzacja według tych wskaźników podąża w proporcji, tj. średnia emerytura i renta utrzymuje proporcje średniej płacy.

Na zakończenie chciałbym dodać kilka słów dotyczących współpracy z Radą i Zarządem Dzielnicy. W początkowym okresie, wobec braku budżetu i przepisów w tym zakresie, współpraca Rady Seniorów z władzami samorządowymi dzielnicy była trudna. Po kilku miesiącach, pomimo dalszego braku konkretnych zapisów, współpraca zaczęła zamieniać się w partnerskie porozumienie.

Stanisław Trzmiel
Przewodniczący Rady Seniorów
Dzielnicy Praga-Południe

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *