Aktualności

Rewitalizacja – wspólna sprawa

Projekt o nazwie „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, a dokładniej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Dotyczy on Kamionka na Pradze-Południe  oraz Starej   i   Nowej Pragi na Pradze-Północ, a jego cele w pełni wpisują się w Zintegrowany Program Rewitalizacji
(ZPR) m.st. Warszawy do 2022 r.
ZPR wpłynie na rozwój prawej strony Warszawy na wielu płaszczyznach. Będą to inwestycje w nowe budynki oraz dalsza poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych historycznych kamienic. Z drugiej strony, zaproponowane zmiany umożliwią rozwój turystyki, kultury, sportu i gospodarki oraz integrację mieszkańców.
Działania podejmowane w projekcie „Rewitalizacja – wspólna sprawa” skupiają się przede wszystkim na ożywieniu gospodarczym i zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej wymienionych obszarów, tworzeniu i wspieraniu Lokalnych Systemów Wsparcia, a także organizacji atrakcyjnych przestrzeni dostępnych dla przedsiębiorców i mieszkańców.
Prezentowany projekt rewitalizacyjny zakłada przeprowadzenie analiz, badań opinii i konsultacji społecznych, a także przygotowanie rekomendacji, podpowiadających, w jaki sposób zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia działalności na prawym brzegu Wisły. W ramach projektu zostaną wypracowane narzędzia, pozwalające na skrócenie i uproszczenie procedur najmu lokali użytkowych należących do m.st. Warszawy. Opracowany zostanie również przewodnik dla potencjalnych najemców, w którym zaprezentowane zostaną pozytywne rozwiązania już stosowane i wykorzystywane w stolicy. Ponadto wypracowane zostaną rozwiązania ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej związanej z tzw. „zanikającymi zawodami”. W projekcie uwzględniono również opracowanie modelowych rozwiązań dotyczących angażowania osób bezrobotnych do różnych prac, a także przeprowadzenie pogłębionych badań społecznych diagnozujących sytuację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności rodzin z małymi dziećmi.

Lider Obszaru
Osobami, które bezpośrednio wspierają realizację projektu są: Lider Obszaru oraz Animator ds. rewitalizacji. Do jednych z głównych zadań Lidera Obszaru należy budowanie sieci kontaktów. Powinien być on niejako łącznikiem pomiędzy społeczeństwem a władzą lokalną. Jego kolejnym zadaniem jest promowanie istniejących rozwiązań miejskich, służących zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności, a także wspieranie działań obywatelskich. Istotną kwestią jest również współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, a także wsparcie rozwoju inicjatyw gospodarczych, w tym promocja oferty handlowej i rzemiosła. Szczególnie ważnym wyzwaniem będzie zachęcanie i motywowanie lokalnych społeczności, m.in. wspólnot mieszkaniowych, do aktywnego udziału w procesie rewitalizacji.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Liderek Obszaru w Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56, jak również do innych form kontaktu. Liderką Obszaru Praga-Południe jest Magdalena Sierota, e-mail: [email protected], nr tel.: 510 206 112.

Animator
Głównym zadaniem Animatora ds. rewitalizacji jest pomoc mieszkańcom w uzyskaniu informacji o ZPR oraz ofercie kulturalnej dostępnej na Kamionku. Ponadto wspiera on również działania kulturalno-społeczne i pomaga – zarówno instytucjom, jak i mieszkańcom – w realizacji ich projektów. Może służyć on również pomocą w zainicjowaniu kontaktów lub rozpoczęciu współpracy pomiędzy osobami, grupami nieformalnymi, artystami, instytucjami, organizacjami oraz innymi podmiotami, podejmującymi przedsięwzięcia kulturalno-społeczne. Serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Animatorem Kamionka – Bartoszem Świętkiem podczas jego dyżurów w każdy czwartek w godz. 17-18 w kawiarni Między Wierszami ul. Grochowska 288,
e-mail: [email protected]
Magdalena Sierota

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *